BIBLIOGRAFIA
^ Вверх

BIBLIOGRAFIA

 

Podręczniki

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – 611 s.

2. Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego: W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1.

3. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – 228 s.

4. Lehr-Spławiński, T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój / T. Lehr-Spławiński. – Warszawa: PWN, 1978. – 452 s.

5. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – 170 s.

6. Milewski, T. Językoznawstwo / T. Milewski. – Warszawa: PWN, 2004. – S. 219.

7. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – 301 s.

8. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – 222 s.

9. Urbańczyk, S. Zarys dialektologii polskiej / S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1968. – 99 s.

10. Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1995. – 272 s.

11. Ананьева, Н.Е. История и диалектология польского языка / H.Е. Ананьева. – Мoсква: Едиторал УРСС, 2004. – 304 с.

 

Atlasy

1. Dejna, K. Atlas polskich innowacji dialektalnych / K. Dejna. – Warszawa, Łódź: PWN, 1994. – 160 s.

 

Opracowania dodatkowe

1. Brückner, A. Dzieje języka polskiego / A. Brückner. – Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1960. – 204 s.

2. Brückner, A. Jak brzmiał język polski w r. 1136? / A. Brückner // Początki i rozwój języka polskiego / A. Brückner. – Warszawa, 1974. – S. 27 – 41.

3. Brückner, A. Traktat Parkoszów ortogra czny / A. Brückner // Początki i rozwój języka polskiego / A. Brückner. – Warszawa, 1974. – S. 105 – 113.

4. Kucała, M. Jakuba Parkosza Traktat o ortogra i polskiej / M. Kucała. – Warszawa: PWN, 1985. – 126 s.

5. Jodłowski, S. Losy ortogra i polskiej / S. Jodłowski. – Warszawa: PWN, 1979. – 177 s.

6. Karpluk, M. Mowa naszych przodków / M. Karpluk. – Kraków: Drukarnia Kurii Prowincjinalnej, 1993. – 77 s.

7. Koneczna, H. Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich / H. Koneczna. – Warszawa: PWN, 1965. – 208 c.

8. Kucała, M. Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny / M. Kucała. – Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1978. – 194 s.

9. Kuraszkiewicz, W. Polski język literacki / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa, Poznań: PWN, 1986. – 778 s.

10. Milewski, T. Ewolucja prasłowiańskiego systemu wokalicznego / T. Milewski // Teoria, typologia a historia języka / T. Milewski. – Kraków: Universitas, 1993. – S. 253 – 263.

11. Pisarkowa, K. Historia składni języka polskiego. – Wrocław, Warszawa, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 289 s.

12. Sławski, F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego / F. Sławski // Słownik prasłowiański: W 8 t. / red.: F. Sławski (główny redaktor). – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1974–2001. – T. 3. – S. 9 – 19.

13. Cybulski, M. Staropolskie przekłady psałterza / M. Cybulski // Rozprawy Komisji Językowej. – 1996. – T. XLI (2). – S. 3 – 99.

14. Stieber, Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Z. Stieber. – Warszawa: PWN, 1979. – 265 s.

15. Urbańczyk, S. Periodyzacja dziejów języka polskiego / S. Urbańczyk // Szkice z dziejów języka polskiego / S. Urbańczyk. – Warszawa, 1968. – S. 123–139.

16. Urbańczyk, S. Przyczyny zaniku samogłosek pochylonych w języku polskim / S. Urbańczyk // Szkice z dziejów języka polskiego / S. Urbańczyk. – Warszawa, 1968. – S. 265 – 281.

17. Urbańczyk, S. Rozwój ortogra i polskiej / S. Urbańczyk // Język Polski. – 1955. – XXXV (2). – S. 81 – 93.

 

Zbiory ćwiczeń

1. Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 77 с.