5. ROZWÓJ GRUP *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt
^ Вверх

5. ROZWÓJ GRUP *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

 

PYTANIA:

1. Rozwój tautosylabicznych grup nagłosowych.

2. Rozwój tautosylabicznych grup śródgłosowych:

a) w języku polskim;

b) w językach wschodniosłowiańskich;

c) na południe od Karpat i Sudetów.

3. Chronologia rozwoju grup tautosylabicznych.

4. Nieregularności w rozwoju grup tautosylabicznych i ich przyczyny:

a) rusycyzmy;

b) bohemizmy;

c) wpływy gwarowe.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 123 – 127.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 64 – 67.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 31 – 32.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 31 – 34.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 97 – 100.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 5 nr 1 – 6.

 

ZAŁĄCZNIKI:

15. Niemetatyzowane kontynuanty *tort (>tart).
16. Rozwój grup śródgłosowych w językach słowiańskich *tort, *tolt, *tert, *telt.