6. ROZWÓJ SONANTÓW
^ Вверх

6. ROZWÓJ SONANTÓW 

 

PYTANIA:

1. Sylabotwórcza funkcja sonantów.

2. Przyczyny i chronologia rozwoju prasłowiańskich sonantów.

3. Rozwój . Nieregularny rozwój .

4. Rozwój  w zależności od sąsiedztwa fonetycznego:

a) przed spółgłoskami przedniojęzykowo-zębowymi twardymi;

b) przed innymi spółgłoskami, przeobrażenia fonetyczne powstałej grupy głosek.

5. Rozwój  w różnym otoczeniu spółgłoskowym:

a) po spółgłoskach wargowych;

b) po spółgłoskach zębowych;

c) po spółgłoskach tylnojęzykowych.

6. Rozwój  w różnym otoczeniu spółgłoskowym:

a) po spółgłoskach wargowych przed przedniojęzykowo-zębowymi;

b) po spółgłoskach wargowych przed innymi niż przedniojęzykowo-zębowe;

c) po spółgłoskach zębowych;

d) po spółgłoskach tylnojęzykowych č, ž, które powstały z k, g w rezultacie pierwszej palatalizacji tylnojęzykowych.

7. Odstępstwa od reguł rozwoju sonantów o podłożu regionalnym.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 117 – 122.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 67 – 70.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 32 – 34.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 34 – 37.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 94 – 97.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 6 nr 1 – 14.

 

ZAŁĄCZNIKI:

17. Rozwój sonantów.

18. Stwardnienie spółgłosek przed ’ar z T.