15. PRZYMIOTNIK
^ Вверх

15. PRZYMIOTNIK

 

PYTANIA:

1. Według jakich modeli paradygmatycznych odmieniały się prasłowiańskie przymiotniki?

2. Czym się różni rodzaj gramatyczny rzeczowników od rodzaju gramatycznego przymiotników?

3. Kiedy były używane, jakie funkcje składniowe pełniły pierwotnie przymiotniki w odmianie rzeczownikowej i w odmianie przymiotnikowej?

4. Jak długo przetrwało zróżnicowanie semantyczne (określoność – nieokreśloność) przymiotnikowych dubletów  eksyjnych?

5. W jaki sposób odmieniano przymiotniki odmiany prostej?

6. Ślady odmiany prostej we współczesnym języku polskim, ich funkcja składniowa.

7. W jaki sposób tworzono złożone formy przymiotników? Jak się odmieniały?

8. Jakie zmiany zaszły w odmianie złożonej przymiotników:

a) haplologia;

b) kontrakcja;

c) kategoria żywotności jako przejaw semantyzacji  eksji polskiej;

d) kategoria męskoosobowości;

e) końcówki oboczne -im : -ym, -imi : -ymi a dwa warianty odmiany złożonej przymiotników;

f) ujednolicenie D., C., Ms. l.p. r.ż. (w okresie nowopolskim);

g) końcówki N. i Ms. l.p. r.m. i r.n. (w okresie staropolskim).

9. Funkcja składniowa przymiotników odmiany złożonej we współczesnym języku polskim.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 323 – 337.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 134 – 136.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 92 – 100.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 118 – 123.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 284 – 288.

 

ZAŁĄCZNIKI:

34. Formy odmiany prostej przymiotników.

35. Formy odmiany złożonej przymiotników.

36. Rozwój odmiany złożonej przymiotników (deklinacja *ǒ-, *- tematowa).

37. Rozwój odmiany złożonej przymiotników (deklinacja *ā-, *- tematowa).

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 16 nr 1 – 11.