4. PRASŁOWIAŃSKI SYSTEM WOKALICZNY
^ Вверх

4. PRASŁOWIAŃSKI SYSTEM WOKALICZNY

 

PYTANIA:

1. Wczesnoprasłowiański system samogłoskowy.

2. Tendencja do przechodzenia różnic iloczasowch w jakościowe.

3. Prawo otwartej sylaby. Zabiegi powodujące powstanie sylab otwartych.

4. Struktura sylaby. Zasada wzrastającej dźwięczności.

5. Późnoprasłowiański system wokaliczny:

a) monoftongi, połączenia dyftongiczne, sonanty;

b) samogłoski szeregu przedniego i tylnego;

c) różnice iloczasowe samogłosek;

d) wymowa *ĕ, *ь,*ъ i sonantów.

6. Akcent i intonacja w języku prasłowiańskim:

a) dwa typy intonacji prasłowiańskiej;

b) akcent prasłowiański;

c) rozwój akcentu na gruncie polskim;

d) akcent inicjalny w dialektach polskich;

e) następstwa zmiany miejsca akcentu.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 41 – 67.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 63 – 64, 82 – 84.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 24 – 25, 27 – 29.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 28 – 33, 56 – 61.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 62 – 65, 87 – 90, 100 – 104.

6. Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego / B.Walczak. – Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1995. – S. 71 – 76.

 

DODATKOWE OPRACOWANIA:

1. Kuraszkiewicz, W. Ślady akcentu inicjalnego w staropolszczyźnie // Kuraszkiewicz, W. Polski język literacki / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa – Poznań: PWN, 1986. – S. 410 – 416.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 4 nr 1 – 8.

 

ZAŁĄCZNIKI:

13. Ustalenie się akcentu.

14. Zestawienie genezy głosek polskich.