ZAŁĄCZNIKI
^ Вверх

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik 1

 

Ugrupowanie dialektów indoeuropejskich ok. 2000 r. p.n.e.1

 

 

 

Załącznik 2

 

Obszar prasłowiański ok. I – II ww.2

 

 

Załącznik 3

 

Rozpad wspólnoty prasłowiańskiej3

 

 

Załącznik 4

Etapy rozwoju języka polskiego4

 

 

 

Załącznik 5

 

Język polski i jego dialekty5

 


 

Załącznik 6

 

Fragment Dagome iudex6

 

Załącznik 7

 

Fragment Bulli gnieźnieńskiej7

 

 

Załącznik 8

Fragment Bogurodzicy8

 

 

Załącznik 9

 

Fragment Psałterza oriańskiego9

 

 

Załącznik 10 

Fragment Biblii królowej Zoi10

 

 

Załącznik 11

 

Fragment Kazań świętokrzyskich11

 

Załącznik 12

 

Fragment Kazań gnieźnieńskich12

 

 

Załącznik 13

 

Ustalenie się akcentu13

 

 

 

Załącznik 14

 

Zestawienie genezy głosek polskich14

 

 

Załącznik 15

 

Niemetatyzowane kontynuanty psl. tort (> tart)15

 

 

Załącznik 16

 

Rozwój grup śródgłosowych w językach słowiańskich *tort, *tolt, *tert, *telt

 

 

Załącznik 17

 

Rozwój sonantów

 

 

Załącznik 18

 

Stwardnienie spółgłosek przed ’ar z T16

 

 

Załącznik 19

 

Przegłos *ĕ, *e 

 

 

Załącznik 20

 

Zanik i wokalizacja jerów

 

Załącznik 21

 

Rozwój samogłosek nosowych

 

 

 

Załącznik 22

 

System samogłosek ustnych z pierwszej połowy XVI w.

 

 

 

Załącznik 23

 

Prasłowiański system konsonantyczny

 

 

 

Załącznik 24

 

Palatalizacje przedhistoryczne

 

 

 

Załącznik 25

 

Deklinacja męska

 

 

 

Załącznik 26

 

Deklinacja nijaka

 

 

 

Załącznik 27

 

Deklinacja żeńska

 

 

 

Załącznik 28

 

Liczba podwójna

 

 

Załącznik 29

 

 

 

Załącznik 30

 


 

Załącznik 31

 


 

Załącznik 32

 


 

Załącznik 33

 

Ewolucja zmian w paradygmacie zaimków dzierżawczych

 


 

Załącznik 34

 

Formy odmiany prostej przymiotników

 

 

 

Załącznik 35

 

Formy odmiany złożonej przymiotników

 

 

 

Załącznik 36

 

Rozwój odmiany złożonej przymiotników (deklinacja *ǒ-,*- tematowa)

 

 

 

Załącznik 37

 

Rozwój odmiany złożonej przymiotników (deklinacja *ā-,*- tematowa)

 

 

 

Załącznik 38

 

Odmiana liczebnika *dъwa

 

 

 

Załącznik 39

 

Rozwój odmiany liczebników trzy, cztery

 

 

 

Załącznik 40

 

Odmiana liczebnika *sъto

 

 

 

Załącznik 41

 

Czas teraźniejszy

 

 

Załącznik 42

 

Powstanie deklinacji na -m, -sz

 

 

 

Załącznik 43

 

Aoryst

 

 

 

Załącznik 44

 

Imperfekt

 

 

 

Załącznik 45

 

Tryb rozkazujący

 

 

 

Załącznik 46

 

Tryb warunkowy

 

 

__________________________________

1 Milewski, T. Językoznawstwo / T. Milewski. – Warszawa: PWN, 1967. – S. 177.

2 Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 17.

3 Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1999. – S. 8.

4 Urbańczyk, S. Periodyzacja dziejów języka polskiego // Szkice z dziejów języka polskiego. – Warszawa: PWN, 1968. – S. 138.

5 Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: Państwowe Zakłady Szkolne, 1972. – S. 25.

6 www.staropolska.pl

7 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985.

8 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985. 

9 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985.

10 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego.: W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985.

11 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985.

12 Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – 1985.

13 Dejna, K. Atlas polskich innowacji dialektalnych / K. Dejna. – Warszawa, Łódź: PWN, 1994. – № 35.

14 Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 134 – 136.

15 Dejna, K. Atlas polskich innowacji dialektalnych / K. Dejna. – Warszawa, Łódź: PWN, 1994. – № 3.

16 Dejna, K. Atlas polskich innowacji dialektalnych / K. Dejna. – Warszawa – Łódź: PWN, 1994. – № 5.