1. MIEJSCE JĘZYKA POLSKIEGO WŚRÓD JĘZYKÓW ŚWIATA
^ Вверх

1. MIEJSCE JĘZYKA POLSKIEGO WŚRÓD JĘZYKÓW ŚWIATA

 

PYTANIA:

1. Pochodzenie języka polskiego. Języki indoeuropejskie: języki tocharskie, języki indyjskie, języki irańskie, języki anatolijskie (hetyckie), języki tracko-ormiańskie, języki greckie, języki albańskie, języki italskie (romańskie), języki celtyckie, języki germańskie, języki bałtyckie, języki słowiańskie.

2. Rozpad wspólnoty praindoeuropejskiej. W jaki sposób wyodrębniły się rodziny języków indoeuropejskich? Podać etapy migracji ludów indoeuropejskich. Języki peryferyjne i centralne.

3. Etapy rozwoju bałto-słowiańskiej wspólnoty językowej.

4. Pojęcie języka prasłowiańskiego. Okresy kształtowania się języka prasłowiańskiego. Na jakiej podstawie ustala się pokrewieństwo języków słowiańskich?

5. Rozpad wspólnoty prasłowiańskiej. Grupy dialektalne zespołu zachodniosłowiańskiego.

6. Cechy wspólne języków zachodniosłowiańskich.

7. Cechy wspólne języków lechickich.

8. Początki języka polskiego. Plemiona, z których ukształtowało się państwo polskie. Dialekty języka polskiego.

9. Periodyzacja dziejów języka polskiego według Z.Klemensiewicza. Jakie kryteria podziału zostały zastosowane przez językoznawcę?

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – S. 15 – 22.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: Państwowe Zakłady Szkolne, 1972. – S. 7 – 31.

3. Lehr-Spławiński, T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój / T. Lehr-Spławiński. – Warszawa: PWN, 1978. – S. 19 – 78.

4. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1999. – S. 4 – 12.

5. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 15 – 23.

6. Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1995. – S. 17 – 31.

 

DODATKOWE OPRACOWANIA:

1. Brückner, A. Dzieje języka polskiego / A. Brückner. – Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1960. – S. 15 – 44.

2. Urbańczyk, S. Periodyzacja dziejów języka polskiego // Szkice z dziejów języka polskiego. – Warszawa: PWN, 1968. – S. 123 – 139.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ugrupowanie dialektów indoeuropejskich ok. 2000 r. p.n.e.

2. Obszar prasłowiański ok. I-II ww.

3. Rozpad wspólnoty prasłowiańskiej.

4. Etapy rozwoju języka polskiego.

5. Język polski i jego dialekty.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 1 nr 1 – 14.