13. RZECZOWNIK
^ Вверх

13. RZECZOWNIK

 

PYTANIA:

1. Kategorie gramatyczne rzeczownika w języku prasłowiańskim.

2. Podział na deklinacje w języku prasłowiańskim.

3. Zmiany trójczłonowej struktury morfologicznej rzeczownika praindoeuropejskiego w strukturę dwuczłonową:

a) zanik końcówek konsonantycznych oraz redukcja samogłosek tematycznych;

b) powstanie samogłosek monoftongicznych z dyftongicznych połączeń głoska tematyczna + końcówka;

c) konsonantyzacja dyftongów tematycznych;

d) palatalizacje.

4. Polski a prasłowiański podział na deklinacje, wzrost roli rodzaju gramatycznego.

5. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju męskiego l.p. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik:

· zmiany postaci tematu rzeczowników deklinacji spółgłoskowej;

b) dopełniacz:

· zanik końcówek deklinacji na -ĭ- oraz deklinacji spółgłoskowej,

· ekspansja końcówki deklinacji ŭ-tematowej,

· podstawa semantyczna repartycji końcówek -a, -u,

· fakultatywność występowania końcówek -a, -u, wypadki sformalizowania różnic znaczeniowych, na przykład przypadku ‘losu’przypаdka ‘formy gramatycznej’;

c) celownik:

· końcówki wychodzące z użycia w języku prasłowiańskim,

· ekspansja końcówki deklinacji ŭ-tematowej,

· los końcówki deklinacji -ǒ-, --;

d) biernik:

· powstanie kategorii żywotności,

· relikty dawnych form B. w wyrażeniach typu wyjść za mąż,

· rozszerzenie form D. w funkcji B. w odniesieniu do rzeczowników nieżywotnуch w wyrażeniach typu tańczyć poloneza oraz we frazeologizmach typu mieć nosa;

e) narzędnik:

· końcówki wychodzące z użycia,

· współcześnie używana końcówka -em jako regularna kontynuacja dwóch końcówek prasłowiańskich;

f) miejscownik:

· końcówki wychodzące z użycia,

· relikty dawnej końcówki deklinacji spółgłoskowej w związku frazeologicznym we dnie i w nocy (porównaj w dniu),

· zwężenie zakresu występowania końcówki deklinacji ǒ-tematowej,

· ekspansja końcówki deklinacji ŭ-tematowej,

· wycofanie rezultatów drugiej palatalizacji tylnojęzykowych w związku ze zmianą końcówki;

g) wołacz:

· końcówki wychodzące z użycia,

· los końcówki deklinacji ǒ-tematowej,

· relikty dawnej końcówki deklinacji ǒ-tematowej w formach typu Boże, człowieczeKozacze, głupcze (porównaj człowieku, Kozaku),

· ekspansja końcówki deklinacji ŭ-tematowej,

· wycofanie rezultatów pierwszej palatalizacji tylnojęzykowych w związku ze zmianą końcówki.

6. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju męskiego l.mn. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik (wołacz):

· pochodzenie końcówki -i w rzeczownikach osobowych,

· wprowadzenie końcówki B. do M. rzeczowników nieosobowych,

· pochodzenie i repartycja końcówki -e,

· kształtowanie kategorii żywotności, kategorii męskożywotności;

b) dopełniacz:

· pochodzenie końcówki -ø oraz ograniczenie zasięgu jej występowania,

· pochodzenie i repartycja końcówek -ów, -i, -y, konkurencja końcówek w wyrazach typu pokojów//pokoi, złodziejów//złodziei;

c) celownik:

· ekspansja końcówki deklinacji ǒ-tematowej,

· końcówki wychodzące z użycia,

· pochodzenie oraz okres występowania końcówki -am;

d) biernik:

· powstanie kategorii męskoosobowości oraz zmiany repartycji końcówek;

e) narzędnik:

· końcówki wychodzące z użycia oraz relikty typu przed czasy,

· pochodzenie oraz los końcówki -mi;

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki;

f) miejscownik:

· staropolskie kontynuanty końcówek deklinacji na -ǒ-, -- w okresie staropolskim i we współczesnym języku polskim,

· staropolska końcówka -och, jej geneza i użycie terytorialne,

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki.

7. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju nijakiego l.p. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik (biernik, wołacz):

· współczesne kontynuanty końcówek prasłowiańskich,

· rola procesów fonetycznych w kształtowaniu końcówek deklinacji -tematowej,

· zmiany w tematach dawnej deklinacji spółgłoskowej;

b) dopełniacz:

· tendencja uni kacyjna dotycząca końcówki dawnej deklinacji na -ǒ-, --;

c) celownik:

· uni kacja końcówki dawnej deklinacji na -ǒ-, --,

· końcówki wychodzące z użycia;

d) narzędnik:

· końcówki wychodzące z użycia,

· staropolska końcówka innowacyjna -im w rzeczownikach na -ьje,

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki;

e) miejscownik:

· staropolski kontynuant w wyrazach typu w pisani, czynieni,

· ograniczenie zasięgu występowania dawnej końcówki -e,

· pochodzenie i repartycja współczesnej końcówki -u.

8. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju nijakiego l.mn. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik (biernik, wołacz):

· współczesne kontynuanty końcówek prasłowiańskich,

b) dopełniacz:

· pochodzenie końcówki -ø,

· staropolskie innowacje w wyrazach typu wybrzeżewybrzeży, rozdrożerozdroży;

c) celownik:

· końcówki wychodzące z użycia,

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki;

d) narzędnik:

· końcówki wychodzące z użycia oraz relikty typu przed laty, dobrymi słowy,

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki;

e) miejscownik:

· staropolskie kontynuanty końcówek prasłowiańskich w okresie staropolskim i we współczesnym języku polskim,

· staropolska końcówka -och, jej geneza i użycie terytorialne,

· pochodzenie współcześnie dominującej końcówki.

9. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego l.p. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik:

· rzeczowniki samogłoskowe i spółgłoskowe,

· przejście rzeczowników samogłoskowych do grupy spółgłoskowych,

· zmiany w tematach dawnej deklinacji spółgłoskowej,

· repartycja końcówek -ă, -ā;

b) dopełniacz:

· los końcówek prasłowiańskich, pochodzenie końcówek polskich,

· pochodzenie końcówki staropolskiej -ej w D. (C., Ms.);

c) celownik:

· pochodzenie końcówek -e, -i (po stwardniałych -y),

· końcówka będąca polską innowacją doby staropolskiej;

d) biernik:

· końcówki rzeczowników dawnej deklinacji na -i- oraz deklinacji spółgłoskowej,

· końcówki rzeczowników mających w M. l.p. -ă, -ā,

· ekspansywność końcówki -ę,

· forma reliktowa panią;

e) narzędnik:

· procesy fonetyczne w dawnych końcówkach a współczesna końcówka N.;

f) miejscownik:

· pochodzenie końcówek -e, -i (po stwardniałych -y),

· końcówka będąca polską innowacją doby staropolskiej;

g) wołacz:

· koncówki współczesne kontynuujące stan prasłowiański,

· końcówka innowacyjna w rzeczownikach deminutywnych i hipokorystycznych.

10. Przegląd końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego l.mn. oraz zmiany w zakresie paradygmatów:

a) mianownik, biernik, wołacz:

· końcówki odziedziczone z prasłowiańszczyzny,

· ekspansywność końcówki -e w okresie nowopolskim, rywalizacja końcówek -e, -i (wsiewsi, postaciepostaci);

b) dopełniacz:

· końcówki -i, -ø jako regularne kontynuanty końcówek prasłowiańskich, zasady ich repartycji we współczesnym języku polskim,

· formy kuchni//kuchen, a także szyj, żmij wobec nadziei, zbroi jako przejaw konkurencji końcówek -i, -ø;

c) celownik:

· los końcówki -ьmъ,

· współcześnie dominująca końcówka i jej pochodzenie,

· staropolska końcówka -om;

e) narzędnik:

· pochodzenie i zasady użycia współczesnych -mi, -ami,

· ekspansywność końcówki -ami;

f) miejscownik:

· kontynuanty końcówek prasłowiańskich,

· współcześnie dominująca końcówka,

· ekspansywność końcówki -ach,

· staropolska końcówka -och, jej geneza i użycie terytorialne.

11. Powstanie deklinacji mieszanej polskich rzeczowników:

a) kształtowanie odmiany rzeczowników pospolitych r.m. na -a, -o,

b) kształtowanie odmiany rzeczowników typu sędzia,

c) kształtowanie odmiany rzeczowników własnych typu Jagiełło,

d) los form M. l.p. rzeczowników zbiorowych bracia, księża.

12. Rzeczowniki w formie liczbу podwójnej:

a) szczątki liczby podwójnej rzeczowników w okresie staropolskim,

b) szczątki liczby podwójnej rzeczowników w stałych zwrotach, przysłowiach oraz w paradygmatach l.mn.

13. Główne tendencje rozwoju deklinacji rzeczowników:

a) tendencja do uproszczenia odmiany:

· zmniejszenie ilości paradygmatów,

· zmniejszenie ilości końcówek,

· ekspansywność końcówek,

· wyrównania analogiczne w tematach,

· zmiany w zakresie kategorii liczby;

b) tendencja do komplikacji odmiany:

· semantyzacja polskiej  eksji,

· czynnik fonetyczny jako przejaw tendencji do komplikacji polskiej  eksji.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Klemensiewicz, Z. Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1981. – S. 266 – 312.

2. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: PWN, 1972. – S. 102 – 128.

3. Mańczak, W. Polska fonetyka i morfologia historyczna / W. Mańczak. – Warszawa: PWN, 1983. – S. 56 – 84.

5. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane, 1999. – S. 89 – 109.

6. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 184 – 213.

 

ZAŁĄCZNIKI:

25. Deklinacja męska.

26. Deklinacja nijaka.

27. Deklinacja żeńska.

28. Liczba podwójna.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 14 nr 1 – 24.