3. GRAFIA TEKSTÓW STAROPOLSKICH
^ Вверх

3. GRAFIA TEKSTÓW STAROPOLSKICH

 

PYTANIA:

1. Jakie alfabety wykorzystały języki słowiańskie dla stworzenia własnych systemów gra cznych? Alfabet, na podstawie którego powstał alfabet polski.

2. Typy pisowni staropolskiej. Podać cechy charakterystyczne dla pisowni prostej (niezłożonej), pisowni złożonej pierwszego i drugiego stopnia.

3. Chronologia rozwoju pisowni staropolskiej. Zabytki reprezentujące różne typy pisowni staropolskiej. Czym się różni pisownia staropolska od pisowni współczesnej?

4. Czy można w odniesieniu do okresu staropolskiego mówić o ortograi, tj. o zasadach pisowni, o normie ortogra cznej? Kiedy powstaje polski system ortogra czny?

5. Pierwsze próby normalizacji gra i polskiej. Pierwsi reformatorzy grai polskiej:

a) Traktat o ortogra i polskiej Jakuba Parkosza (Parkoszowica):

  • zasady ortogra czne, wiersz demonstrujący zasady ortograi,
  • stosunek do traktatu czeskiego Jana Husa,
  • rola traktatu w rozwoju ortogra i polskiej,
  • rola traktatu w badaniach fonetyki historycznej,
  • praktyczne zastosowanie reguł zaproponowanych w traktacie;

b) rola Traktatu o ortograi Stanisława Zaborowskiego w rozwoju ortogra i polskiej.

6. Normalizacja polskiej gra i i ortogra i przez drukarzy polskich.

7. Zasady współczesnej pisowni polskiej.

 

PODRĘCZNIKI:

1. Jakuba Parkosza Traktat o ortogra i polskiej / oprac. M. Kucała. – Warszawa: PWN, 1985. – S. 13 – 15, 31 – 33, 77 – 78, 109.

2. Klemensiewicz, Z. Historia języka polskiego. W 3 t. / Z. Klemensiewicz – Warszawa: PWN, 1985. – T. 1: Doba staropolska. – S. 91 – 99.

3. Kuraszkiewicz, W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa: Państwowe Zakłady Szkolne, 1972. – S. 53 – 62.

4. Lehr-Spławiński, T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój / T. Lehr-Spławiński. – Warszawa: PWN, 1978. – S. 93 – 100.

5. Podlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii / D. Podlawska. – Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1999. – S. 19 – 26.

6. Rospond, S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa: PWN, 2003. – S. 27 – 41.

7. Walczak, B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1995. – S. 66 – 71.

 

DODATKOWE OPRACOWANIA:

1. Brückner, A. Jak brzmiał język polski w r. 1136? // A. Brückner Początki i rozwój języka polskiego / A. Brückner. – Warszawa: PWN, 1974. – S. 27 – 41.

2. Brückner, A. Traktat Parkoszów ortogra czny // A. Brückner Początki i rozwój języka polskiego / A. Brückner. – Warszawa: PWN, 1974. – S. 105 – 113.

3. Staropolskie przekłady psałterza // Rozprawy Komisji Językowej. – 1996. – T. XLI (2). – S. 35 – 38, 47 – 48, 77 – 78.

4. Urbańczyk, S. Rozwój ortogra i polskiej / S. Urbańczyk // Język Polski. – 1955. – XXXV (2). – S. 81 – 93.

 

ZADANIA:

Ерома, Ж.И. Gramatyka historyczna języka polskiego = Историческая грамматика польского языка: сборник упражнений / Ж.И. Ерома. – Гродно: ГрГУ, 2008. – § 3 nr 1 – 10.