Частка 2
^ Вверх

 УДК 78(075.2=161.3)

ББК 85.31я71 Б87

 

 

 

 

 

Р э ц э н з е н т ы: кафедра методыкі музычнага выхавання, тэорыі музыкі і ігры на народных інструментах установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова» (кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры В. П. Рэва); намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 179 г. Мінска», настаўнік вышэйшай катэгорыі І. В. Дамашэвіч.

У выданні выкарыстаны фотаздымкі з сайтаў: belarusopera.by; bolshoi.ru; musik.grodno.by; valeria-foto.livejournal.com.

 

 

 

Бракала, Н. І.

Б87 Музыка: вучэб. дапам. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання: для работы ў классе / Н. І. Бракала, Г. Б. Кажанеўская, В. А. Місцюк. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 144 с. : іл. ISBN 978-985-471-517-9.

 

УДК 78(075.2=161.3)

 ББК 85.31я71