Канцавы титульны экран
^ Вверх

Бракала Ніна Іванаўна

Кажанеўская Ганна Баляславаўна

Місцюк Вера Антонаўна

 

 

 

 

Музыка

Вучэбны дапаможнік для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання

Для работы ў классе

 

 

 

 

Рэдактар Т. У. Данілава Мастак вокладкі І. М. Куц Мастакі І. М. Куц, Н. А. Хромава Нотаграфік А. М. Шчыракоў Камп’ютарны набор Н. А. Пяткоўская Камп’ютарная вёрстка Н. М. Хаманеева Карэктар Т. У. Данілава

 

 

Падпісана ў друк 00.08.2012. Фармат 70 × 100/16.
Папера афсетная № 1. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 11,61. Ул. выд. арк. 5,5. Тыраж 10 640 экз. Заказ 000

 

РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”».
ЛИ № 02330/639 ад 31.01.2012.
Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск.

ААТ «Паліграфічны камбінат імя Якуба Коласа». ЛП № 02330/0150496 ад 11.03.2009. Вул. Чырвоная, 23, 220600, г. Мінск.