Канцавы тытульны ліст
^ Вверх

Вучэбнае выданне

 

 

 

 

метадычныя рэкамендацыі

па раздзелу “фанетыка. Фаналогія”

курса  “сучасная беларуская мова”

 для студэнтаў спецыяльнасці

П040200 – “Педагогіка і методыка пачатковага навучання”

 

 

 

Складальнік: Гачко Алена Канстанцінаўна

 

Рэдактар Н.П.Дудко

Камп’ютарная вёрстка: А.В.Алёхіна

 

 

Здадзена ў набор 10.07.2000. Падпісана да друку 16.10.2000.

Фармат 60х84/16. Папера афсетная №1.

Гарнітура Школьная. афсетны друк.

Ум.друк.арк. 3,2. Ул.-выд.арк. 3,08.

Тыраж 100 экз. Заказ 320

 

Падатковая ільгота – Агульнадзяржаўны класіфікатар

Рэспублікі беларусь.   ОКРБ 007-98, ч.1, 22.11.20.600

 

Гродзенскі дзяржаўны універсітэт

імя Янкі Купалы.

ЛВ №96 ад 02.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, гродна.


Надрукавана на тэхніцы выдавецкага аддзела

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта

імя Янкі Купалы.

ЛП №111 ад 29.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, Гродна.