Частка 2
^ Вверх

УДК 81'28:811.161.3(476.6)

ББК 81.411.3

Д18

 

 

Рэцэнзенты: загадчык кафедрры беларускай мовы Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова, прафесар, доктар філалагічных навук В.І.Рагаўцоў; прафесар кафедры беларускай мовы Гродзенскага дзяржаўнага  універсітэта імя Янкі Купалы, доктар філалагічных навук   І.Я.Лепешаў.

 

 

 

                       Рэкамендавана Cаветам філалагічнага факультэта

                                         ГрДУ імя Янкі Купалы.

 

 

 

 

 

                                         Д а н і л о в і ч,  М. А.

 

                    Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны : навуч. дапам. /

Д18             М.А. Даніловіч. – Гродна: ГрДУ, 2008.  ISBN978-985-515-093-1                                                                                                

 

 

 

Упершыню разглядаюцца формы, напрамкі і змест лінгвістычнага краязнаўства. Аналізуюцца дасягненні дзяржаўнага (навуковага)  лінгвістычнага краязнаўства Гродзеншчыны. Прапануецца методыка арганізацыі лінгвакраязнаўчай  працы ў школе.  Змяшчаюцца заданні і практыкаванні, скіраваныя на сістэматызаванае вывучэнне рэгіянальных адметнасцей гаворак Гродзеншчыны. Адрасавана студэнтам спецыяльнасці «Беларуская філалогія». Можа быць карысны навукоўцам, аспірантам, магістрантам, выкладчыкам, настаўнікам школ і ліцэяў. 

                                                                                    

 

УДК 81'28:811.161.3(476.6)

ББК 81.411.3

 

© Даніловіч М.А., 2008

© Установа адукацыі

 «Гродзенскі дзяржаўны    універсітэт

   Янкі Купалы», 2008

ISBN 978-985-515-093-1