СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ
^ Вверх

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1.Алексейчик, Г.М. Наименования земельных участков в говорах Новогрудчины: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Г.М. Аляксейчик; Бел. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1986.

2.Анамастычны слоўнік Гродзеншчыны: Мікратапонімы. – Гродна, 2005.

3.Беларуская мова: энцыклапедыя. – Мінск, 1994.

4.Бірыла, М.В. Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі  / М.В.Бірыла. – Мінск, 1969.

5.Богуш, С. З этымалогіі прозвішчаў /  С.Богуш // Роднае слова. – 1995. – № 11. – С. 54–59.

6.Богуш, С. Прозвішчы Любчы і яе ваколіц / С.Богуш // Свіцязь. – 1995. – № 1. – С. 117–121.

7.Буглак, Ж.М. Найменні стравы і пітва ў гаворках Гродзеншчыны: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ж.М.Булгак; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель, 2003.

8.Булыка, А.М. Гістарычная марфалогія беларускай мовы / А.М.Булыка, А.І.Жураўскі, І.І.Крамко. – Мінск, 1979.

9.Бурлыко, И.Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 / И.Г.Бурлыко; Ин-т языкознания им. Я.Коласа АН БССР. – Минск, 1987.

10.Вольтэр, Э.А. Следы древних пруссов и их языка в Гродненской губернии / Э.А.Волтер // Изв. Отделения русского языка и словесности. – Т. 16. – Кн. 4. – 1912.

11.Гілевіч, Н. Навуковы і патрыятычны подзвіг настаўніка / Н.Гілевіч // Настаўніцкая газета. – 1996. – 13 лістапада.

12.Даніловіч, М.А. Беларуская дыялектная фразеалогія і яе лексічная аснова / М.А.Даніловіч. – Гродна, 2003.

13.Даніловіч, М.А. Малавядомыя дыялектныя з'явы ў гаворках Гродзеншчыны / М.А.Даніловіч // Са спадчыны акадэміка Я. Карскага. – Гродна, 1991. – С. 45–47.

14.Даніловіч, М.А. Моўныя скарбы Гродзеншчыны / М.А.Даніловіч // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 12 мая.

15.Даніловіч, М.А. Рэгіянальныя фанетычныя асаблівасці гаворак Гродзеншчыны / М.А.Даніловіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія, педагогіка. – 2007. – № 3 (56). – С.40–45.

16.Даніловіч, М.А. Слоўнік дыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны / М.А.Даніловіч. – Гродна, 2000.

17.Даніловіч, М.А. Ствараецца слоўнік Навагрудчыны / М.А.Даніловіч // Новае жыццё. – 1987. – 11 ліпеня.

18.Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Мінск, 1963.

19.Емельяновіч, В.М. Тапанімічны гурток / В.М.Емельяновіч // Народная асвета. – 1987. – № 6. – С.52–55.

20.Жучкевич, В.А. Происхождение географических названий Белоруссии. – Минск, 1961; Ён жа. Топонимика. Краткий географический очерк. – Минск, 1965; Ён жа. Общая топонимика. Изд. 2-е. – Минск, 1968; Ён жа. Топонимика Белоруссии. – Минск, 1968; Ён жа. Краткий топонимический словарь Белоруссии. – Минск, 1974; і інш.

21.Жыдовіч, М.А. Назоўнік у беларускай мове / М.А.Жыдовіч. – Мінск, 1969.

22.З народнага слоўніка. – Мінск, 1975; Народнае слова. – Мінск, 1976; Народная лексіка. – Мінск, 1977; Жывое слова. – Мінск, 1978; Народная словатворчасць. – Мінск, 1979; Жывое народнае слова. – Мінск, 1992; Жывое наша слова. – Мінск, 2001.

23.Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. – Вып. 1. – Мінск, 1959; Вып. 2. – Мінск, 1960; Вып. 3. – Мінск, 1966.

24.Историческое краеведение: учеб. пособ. для студентов ист. факультетов пед. ин-тов. – М., 1975.

25.Историческое краеведение Белоруссии / под. ред. Э.М. Загорульского. – Минск, 1980.

26.Кавальчук, А.І. Апелятыўная лексіка з семантыкай персанальнасці ў гаворках Гродзеншчыны: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / А.І.Кавальчук; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель, 2002.

27.Карский, Е.Ф. Белорусы. Введение в изучение языка и народной словесности / Е.Ф.Карский. – Вильно, 1904.

28.Коваль, У.І. Кароткая інструкцыя па збору фразеалогіі ў беларускіх гаворках / У.І.Коваль. – Гомель, 1979.

29.Кочубинский, А.А. Территория доисторической Литвы / А.А.Кочубинский // Журнал Министерства народного просвещения. – Кн. 1. – 1897, январь.

30.Крыўко, М. Са скарбніцы роднай мовы / М.Крыўко // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1988. – № 11. – С.73–75.

31.Лемцюгова, В.П. Беларуская айканімія. – Мінск, 1970; Яна ж. Восточнославянская ойконимия аппелятивного происхождения. – Минск, 1983.

32.Лепешаў, І.Я. З народнай фразеалогіі / І.Я.Лепешаў. – Мінск, 1991.

33.Лепешаў, І.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы / І.Я.Лепешаў. – Мінск, 1998.

34.Лыч, Н.М. Назвы зямлі беларускай / Н.М.Лыч. – Мінск, 1994.

35.Марозаў, В.І. Сляды вайны ў тапаніміі Гродзеншчыны / В.І.Марозаў // Беларуская анамастыка. – Мінск, 1981. – С.112–118.

36.Мацкевіч, Ю.Ф. Аб «Слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча» / Ю.Ф.Мацкевіч, А.І.Грынавецкене, Я.М.Рамановіч, А.І.Чабярук // Беларуская лінгвістыка. – Мінск, 1981. – Вып. 20. – С. 8–14.

37.Мезенко, А.М. Урбанимия Белоруссии. – Минск, 1991; Яна ж. Беларуская анамастыка. – Мінск, 1997.

38.Мікратапанімія Беларусі  / рэд. М.В.Бірыла, Ю.Ф.Мацкевіч. – Мінск, 1974.

39.Міхайлаў, П. Залацінкі роднай мовы / П.Міхайлаў // Полымя. – 2001. – № 2. – С. 304–308.

40.Міхайлаў, П.А. З мікратапаніміі Панямоння / П.А.Міхайлаў // Беларуская анамастыка. – Мінск, 1992. – С.157–159.

41.Мяцельская, Е.С. Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі / Е.С.Мяцельская, Я.М.Камароўскі. – Мінск, 1972.

42.Назвы населеных пугктаў Рэспублікі Беларусь: Гродзенская вобласць / пад рэд. В.Лемцюговай. – Мінск, 2004.

43.Наш край. – 1930. – № 3.

44.Памецька, Н.К. З лексікі вёскі Косцевічы Астравецкага раёна / Н.К.Памецька // Са спадчыны акадэміка Я.Карскага. – Гродна, 1991. – С. 51–57.

45.Памецька, Н. У слоўнік Гродзеншчыны / Н.Памецька // Гарадзенскія запісы. – Гародня, 1997. – Вып. 3. – С. 141–152.

46.Попов, И. Диалектная лексика как объект внеклассной работы в сельской школе / И.Попов // Русский язык в школе. – 1978. – № 3. – С. 59–62.

47.Рапановіч, Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гродзенскай вобласці / Я.Рапановіч. – Мінск, 1982.

48.Рогалеў, А.Ф. Этнатапанімія Беларусі (на фоне этнічнай гісторыі) / А.Ф.. – Гомель, 1993.

49.Саламевіч, Я. Міхал Федароўскі / Я.Саламевіч. – Мінск, 1972.

50.Сіплівеня, Ж.С. Мікратапонімы вёскі Верцялішкі і яе ваколіцаў / Ж.С.Сіплівеня // Рэспубліканскія Купаўскія чытанні. – Гродна, 2007. – С. 247–253.

51.Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. – Мінск, 1979 – 1986.

52.Слоўнік рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны /  рэд. М.А.Даніловіч, П.У.Сцяцко . – Гродна, 1999.

53.Сцяцко, П.У. Дыялектны слоўнік / П.У.Сцяцко. – Мінск, 1970.

54.Сцяцко, П.У. З мікратапаніміі Зэльвеншчыны / П.У.Сцяцко // Беларуская анамастыка. – Мінск, 1981. – С.170–177.

55.Сцяцко, П.У. З рэгіянальнай лексікі зэльвенскіх гаворак / П.У.Сцяцко // Гарадзенскія запісы. – Гародня, 1996. – Вып. 2. – С. 157–163.

56.Сцяцко, П.У. Мовазнаўчы досвед (выбраныя творы): У 2 ч. – Ч.1. Дыялекталогія. Сучасная мова і методыка. Анамастыка. Міжмоўныя стасункі / П.У.Сцяцко. – Гродна, 2005.

57.Сцяцко, П.У. Народная лексіка / П.У.Сцяцко. – Мінск, 1970.

58.Сцяцко, П.У. Народная лексіка і словаўтварэнне / П.У.Сцяцко. – Мінск, 1972.

59.Сцяцко, П.У. Прозвішчы жыхароў Зэльвеншчыны / П.У.Сцяцко // Слоўнік рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны. – Гродна, 1999. – С.131–151.

60.Сцяцко, П.У. Слоўнік народнай мовы Зэльвеншчыны / П.У.Сцяцко. – Гродна, 2005.

61.Сцяшковіч, Т.Ф. Гаворкі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці Беларускай ССР / Т.Ф.Сцяшковіч. – Гродна, 1959.

62.Сцяшковіч, Т. Ф. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці / Т.Ф.Сцяшковіч. – Мінск, 1972.

63.Сцяшковіч, Т.Ф. Прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы, выслоўі народных гаворак Гродзенскай вобласці / Т.Ф.Сцяшковіч. – Гродна, 1968.

64.Сцяшковіч, Т.Ф. Слоўнік Гродзенскай вобласці / Т.Ф.Сцяшковіч. – Мінск, 1983.

65.Сячэйка, С.Г. Намінацыі адзення ў гаворках Гродзеншчыны: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / С.Г.Сячэйка; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель, 2000.

66.Тураўскі слоўнік: у 5 т. – Мінск, 1982–1987.

67.Усціновіч, А.К. Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны / А.К.Усціновіч. – Мінск, 1975.

68.Ушаков, Н. Внеурочная работа по русскому языку / Н.Ушаков, Г.Суворова. – М., 1985.

69.Хромчанка, А.Р. Паўночнамастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і тыпалагічная характарыстыка / А.Р.Хромчанка. – Мінск, 2004.

70.Цыхун, А.П. Скарбы народнай мовы / А.П.Цыхун. – Гродна, 1993.

71.Цыхун, А. Тапанімія і гідранімія басейна ракі Свіслач / А.Цыхун // Гарадзенскія запісы: Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 1. – Гародня, 1993. – С.41–44.

72.Шур, В. З гісторыі ўласных імёнаў. – Мінск, 1993; Ён жа. Беларускія ўласныя імёны. – Мінск, 1998.

73.Янкоўскі, Ф. Беларуская мова / Ф.Янкоўскі. – Мінск, 1978.

74.Янкоўскі, Ф. Беларуская фразеалогія: Фразеалагізмы, іх значэнне, ужыванне / Ф.Янкоўскі. – Мінск, 1968.

75.Янушкевіч, С.А. Уласныя назвы паселішчаў Гродзенскай вобласці: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / С.А.Янушкевіч; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Мінск, 1998.

76.Яшкін, І.Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія / І.Я.Яшкін. – Мінск, 1977.

77.Яшкін, І. Дыялекталогія – школьны прадмет!? / І.Яшкін // Роднае слова. – 1992. – №2. – С. 11–12.

78.Яшкін, І. Мова дыялектная – мова родная! / І.Яшкін // Роднае слова. – 1992. – №3. – С. 3–6.

79.Barszczewska, N. Indeks nazw gwarowych do Sіownika nazw terenowych pуіnochno-wschodniej Polski / N. Barszczewska, J. Gіuszkowska, T. Jasiсska, E. Smuіkowa. – Warszawa, 1995.

80.Barszczewska, N. Sіownik nazw terenowych pуіnochno-wschodniej Polski / N. Barszczewska, J. Gіuszkowska, T. Jasiсska, E. Smuіkowa. – Warszawa, 1992.

81.Federowski, M. lud biaіoruski na Rusi Litewskiej / M. Federowski. – Warszawa, 1935. – T. 4.